MAIDC Logo
महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादीत, कृषी विभाग
मातीतून मनांतर्गताची चळवळ . . .
सी. आय. एन.: यू05000एमएच1965एसजीसी013380
अधिकृत संकेतस्थळ!
स्थापना: १५-डिसेंबर-१९६५ महाराष्ट्र शासन, भारत
Shri Dadaji Bhuse महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाबद्दल Mr. Ashok Karanjkar
  • श्री. दादाजी भुसे
  • अध्यक्ष, म.रा.कृ.उ.वि. महामंडळ
  • तथा
  • कृषी व माजी सैनिक कल्याण मंत्री
  • महाराष्ट्र सरकार, भारत
  • अध्यक्षांचा संदेश