संचालक मंडळ

मा. श्री. धनंजय मुंडे

अध्यक्ष

महाराष्ट्र सरकारचे कृषी मंत्री, कृषी विभाग मंत्रालय, मुंबई - ४००३२

मा. श्री अनूप कुमार (भा.प्र.से)

संचालक

अतिरिक्त मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, कृषी विभाग पाचवा मजला, अँनेक्सी बिल्डिंग, मंत्रालय, मुंबई - 400032.

acs.agri@maharashtra.gov.in

मा. श्री. सुनील चव्हाण (भा.प्र.से)

संचालक

आयुक्त (कृषी) महाराष्ट्र शासन, कृषी विभाग, कृषी कार्यालय, दुसरा मजला, मध्यवर्ती इमारत. शिवाजी नगर, पुणे - 411 001

commagricell@gmail.com

मा. श्री. सी. आर. लोही

संचालक

उपायुक्त कृषी मंत्रालय, भारत सरकार कृषी, सहकार, आणि शेतकरी कल्याण कक्ष क्रमांक 492, चौथा मजला, कृषी भवन नवी दिल्ली - 110001s

cr.lohi@nic.in

डॉ.मंगेश गोंदवले, आय.ए.एस

व्यवस्थापकीय संचालक

कृषी उद्योग भवन, दिनकरराव देसाई मार्ग, आरे मिल्क कॉलनी, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई - 400065

patomd@maidcmumbai.com

महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित

कृषी विभाग, महाराष्ट्र सरकार, भारत

कृषी उद्योग भवन, दिनकरराव देसाई मार्ग, आरे मिल्क कॉलनी,
गोरेगाव (पू), मुंबई - ४००६५

+91-22-24300823
maidcheadoffice@gmail.com

सोमवार – शुक्रवार 9:00 A.M. – 5:00P.M.