आर्थिक अहवाल

2019-20आर्थिक अहवाल

आर्थिक वर्षासाठी पुनरावलोकन आणि विलंब विवरण : 2019-2020
आर्थिक अहवाल :2019-20
वार्षिक अहवाल | AR साठी परिशिष्ट I आणि II

2018-19आर्थिक अहवाल

आर्थिक वर्षासाठी पुनरावलोकन आणि विलंब विवरण : 2018-2019
आर्थिक अहवाल :2018-19
वार्षिक अहवाल | AR साठी परिशिष्ट I आणि II

2017-18आर्थिक अहवाल

आर्थिक वर्षासाठी पुनरावलोकन आणि विलंब विवरण : 2017-2018
आर्थिक अहवाल :2017-18
वार्षिक अहवाल | AR साठी परिशिष्ट I आणि II

2016-17आर्थिक अहवाल

आर्थिक वर्षासाठी पुनरावलोकन आणि विलंब विवरण : 2016-2017
आर्थिक अहवाल :2016-17
वार्षिक अहवाल | AR साठी परिशिष्ट I आणि II

2015-16आर्थिक अहवाल

आर्थिक वर्षासाठी पुनरावलोकन आणि विलंब विवरण : 2015-2016
आर्थिक अहवाल :2015-16
वार्षिक अहवाल | AR साठी परिशिष्ट I आणि II

2014-15आर्थिक अहवाल

आर्थिक वर्षासाठी पुनरावलोकन आणि विलंब विवरण : 2014-2015
आर्थिक अहवाल :2014-15
वार्षिक अहवाल | AR साठी परिशिष्ट I आणि II

2013-14आर्थिक अहवाल

आर्थिक वर्षासाठी पुनरावलोकन आणि विलंब विवरण : 2013-2014
आर्थिक अहवाल :2013-14
वार्षिक अहवाल | AR साठी परिशिष्ट I आणि II

2012-13आर्थिक अहवाल

आर्थिक वर्षासाठी पुनरावलोकन आणि विलंब विवरण : 2012-2013
आर्थिक अहवाल :2012-13
वार्षिक अहवाल | AR साठी परिशिष्ट I आणि II

2011-12आर्थिक अहवाल

आर्थिक वर्षासाठी पुनरावलोकन आणि विलंब विवरण : 2011-2012
आर्थिक अहवाल :2011-12
वार्षिक अहवाल | AR साठी परिशिष्ट I आणि II

महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित

कृषी विभाग, महाराष्ट्र सरकार, भारत

कृषी उद्योग भवन, दिनकरराव देसाई मार्ग, आरे मिल्क कॉलनी,
गोरेगाव (पू), मुंबई - ४००६५

+91-22-24300823
maidcheadoffice@gmail.com

सोमवार – शुक्रवार 9:00 A.M. – 5:00P.M.